Privacyverklaring Oase Arnhem

De rechtspersoonlijkheid (Oase Arnhem, Bethaniënstraat 1-3, 6826 TA Arnhem) behoort tot de koepelorganisatie Rafaël Nederland en verwerkt persoonsgegevens met het oog op het gemeente-zijn. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid treft u hieronder aan. Aanvullende informatie over het gebruik van persoonsgegevens komt nog te staan in het zogenaamde verwerkingenregister (dat document volgt zo spoedig mogelijk). Daarin vindt u alle maatregelen die Oase Arnhem treft voor een zorgvuldig en terughoudend gebruik van de gegevens.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: de persoonlijke gegevens die Oase Arnhem gebruikt voor het gemeente-zijn, zoals uw naam, adres, woonplaats, emailadres (mobiel-) telefoonnummer en
bankrekeningnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld. Uw persoonsgegevens staan in digitale administraties en soms op papier. Uw gegevens zijn alleen
toegankelijk voor en/of worden bewaard door de daartoe geëigende leden van de gemeente voor het uitoefenen van hun functie. Op uw gegevens zijn alle rechten van toepassing die u toekomen op grond van de AVG.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld, het gemeente-zijn in al zijn facetten: registratie van leden, innen van giften, versturen van mededelingen, aanmelden voor activiteiten etc. De persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld: dus zeker niet voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens leiderschap

De persoonsgegevens van gemeenteleden die tot het leiderschap behoren, worden (alleen) op de website geplaatst als dat nodig is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende functie. Zoveel mogelijk wordt dan gebruik gemaakt van emailadressen met domeinnaam @oasearnhem.nl.

Foto’s

Met foto’s wordt terughoudend omgegaan en bij plaatsing wordt, als personen identificeerbaar zijn, vooraf toestemming gevraagd. Wanneer u op een later moment toch bezwaar maakt tegen een foto – van u of samen met anderen – op de website, dan kunt u een email sturen naar de contactpersoon AVG (avg@oasearnhem.nl). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee weken na ontvangst van uw verzoek, verwijderd van de website.

Opname samenkosten

Van de preken wordt – tijdens openbare samenkomsten – een opname gemaakt (audio). Deze opname komt op de website te staan. Dat geldt niet voor eventuele persoonlijke boodschappen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij wetgeving anders verlangd: voorbeeld is de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiliging

Oase Arnhem zal passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking.

Toestemming

De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens wordt schriftelijk of digitaal gegeven. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt.

Wijzigen en verwijderen

Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn te wijzigen. Ook kunt u persoonsgegevens verwijderen. Indien u niet zelf uw gegevens kunt wijzigen of verwijderen, stuurt u een email naar de contactpersoon AVG. Die zorgt er vervolgens voor dat uw verzoek binnen twee weken na ontvangst wordt uitgevoerd (tenzij wetgeving dat niet toelaat).

Activiteiten

Bij aanmelding voor/deelname aan een activiteit van de gemeente kan worden gevraagd om uw naam, uw emailadres en enkele andere gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor de betreffende activiteit gebruikt en daarna verwijderd.

Website en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website van Oase Arnhem wordt, met behulp van cookies (klein tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd) informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat alleen om informatie die nodig is om de website goed te kunnen gebruiken. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Datalek

Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de beschreven procedure.

Klachten

Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voorleggen aan de contactpersoon AVG aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging van de privacyverklaring

De tekst van deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Oase Arnhem zijn gepubliceerd.

Informatie en contactpersonen

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de contactpersoon AVG