ANBI
anbi

Rafael Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit overkoepelend kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Rafaelgemeenschap Oase Arnhem.

Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeenschap Oase Arnhem aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst onder instelling ‘Oase’, vestigingsplaats ‘Arnhem’.

Beloningsbeleid: Oase Arnhem heeft op dit moment geen personeel in dienst.

Doelstelling: De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland, hierna te noemen “Rafaël Nederland”, thans gevestigd te Giessenlanden.

Statuten 2.2

De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:
– het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;
– het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie;
– het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden;
– en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Het bestuur kent de volgende bestuursfuncties:
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Bestuurslid

Naam

RSIN/fiscaalnummer

KvK nummer:

Post/bezoekadres

Bankrekening

E-mailadres

Oase Arnhem

812.667.736

84415495

Bethaniënstraat 1-3, 6826 TA Arnhem

NL65 INGB 0000 7331 40