ANBI
anbi

Rafaelgemeenschap Oase heeft een eigen ANBI beschikking, waardoor uw giften aan Rafaelgemeenschap Oase Arnhem aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst onder instelling ‘Oase’, vestigingsplaats ‘Arnhem’.

Beloningsbeleid: Oase Arnhem heeft op dit moment geen personeel in dienst.

Doelstelling: De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

Statuten 2.2

De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:
– het houden van openbare samenkomsten;
– het organiseren van bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten;
– het organiseren van jeugd- en kinderwerk;
– het opleiden en trainen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie;
– het uitzenden en/of ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening;
– het verlenen van diaconale- en pastorale hulp;
– het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en
organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden;
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Het bestuur kent de volgende bestuursfuncties:
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Bestuurslid

Naam

RSIN/fiscaalnummer

KvK nummer:

Post/bezoekadres

Bankrekening

E-mailadres

Kerkgenootschap Raphael Oase

812.667.736

84415495

Bethaniënstraat 1-3, 6826 TA Arnhem

NL65 INGB 0000 7331 40